top of page

İstatistiksel Teknikler (Minitab ile) - İleri Seviye

B-9

Yalın 6 Sigma küçük.png

İÇERİK

Günümüzde veriye dayalı karar vermek işletmeler için hayati önem taşımaktadır. Bu eğitim Nicel ve Nitel verilerde sınırlı bir örnekleme büyüklüğüyle popülasyonun hata tahminlerinin doğru yapabılmeyi amaçlar. Yapılan/yapılacak iyileştirmeler veya değişikliklerin işe yarayıp yaramadığını ortaya koyması açısından hipotez testleri ön plana çıkmaktadır.Girdiler ve çıktılar arasında sayısal ilişki kurmak ve maksimum faydayı getirecek girdileri belirlemek öemlidir. Farklı veri tiplerinde uygun araçların seçiminin yapılması ve Minitab programı kullanılarak örnek uygulamalar yapılması amaçlanmaktadır.

 

Eğitimin Konu Başlıkları :

 • Nitel ve nicel verilerde hata tahminleri

 • Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk) Z değeri ve yetenek indeksleri (Cp, Cpk)

 • İki nicel değişken arasında doğrusal ilişki gücü- Korelasyon katsayısı

 • Nicel verilerde matematik modelin oluşturulması ve analizi- Regresyon ,Rs , Rs(adj), FITS ,artıklar ve analizi (4 in 1)

 • Nitel girdiler-nicel çıktı çoklu değişken analizi (ana etki grafiği,multi-vari grafiği)

 • Nicel girdiler-nicel çıktı çoklu değişken analizi (alt gruplu ilişki grafikleri)

 • Hipotez testinin kurulması, eşitlik ve alternatif hipotez,P değeri, alfa riski, güven aralığı, beta riski

 • Bir hipotez testinin aşamaları ve uygun hipotez testi seçimi

 • Nicel verilerde ortalamaların karşılaştırılması (tekli, ikili testler)

 • Nicel verilerde varyansların karşılaştırılması (tekli, ikili ve çoklu varyans testleri)

 • Nitel verilerde oranların karşılaştırılması (tekli, ikili ve ki-kare testleri)

 • Nicel verilerde çoklu alt grup ortalamaların karşılaştırıılması (anova)

 

Gün bazlı detaylı eğitim programı ayrıca verilmektedir. 

 

KAZANILACAK YETKİNLİKLER

 • Nicel ve nitel sınırlı sayıda örneklerden hata tahmini yapmak

 • Hipotez testi kurmak

 • P değerini yorumlama ve istatistiki karar verme (hipotez testleri)

 • Uygun hipotez testini seçebilme

 • Minitab yardımıyla hipotez testlerini gerçekleştirmek

 • Girdiler ve çıktı arasında sayısal ilişki kurmak

 • Maksimum fayda için girdileri seçmek

 

KATILIMCI PROFİLİ

Her seviyeden yöneticiler, mühendisler, uzmanlar

 

SÜRE

3 Gün

Ä°leri_Ä°statistisel_Teknikler.jpg
İndir_ikonu.png
PDF İçerik.png
bottom of page